Mesures de prevenció a la COVID-19

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ COVID-19 ALS ESPAIS DE REPRESENTACIÓ

Normes a respectar pels usuaris en la seva entrada als espectacles:

1. Les persones assistents seguiran en tot moment les indicacions de l'organització i personal de serveis de l'equipament.

2. El públic només podrà accedir a la sala sota sol·licitud o tiquet d'entrada d'ús personal que l'identifiqui. En els quals es registraran les dades suficients per a determinar la traçabilitat.

3. L'organització prioritzarà que l'adquisició es realitzi de forma prèvia i per mitjans telemàtics. L'atenció a la venda a taquilla i la informació, quan sigui presencial es farà a través de mampares de protecció i es recomana l'ús de mascareta.

El lliurament d'entrades o altres documents requerirà que prèviament el personal utilitzi l'hidrogel, guants i/o altres mitjans que garanteixin la higiene dels documents.

4. Els públics mantindran la distància entre persones abans d'accedir a l'equipament. Quan sigui possible (entrades numerades) es procedirà a l'entrada per ordre de les localitats dels tiquets (files) per tal de facilitar un itinerari sense encreuaments.

Les persones que presentin símptomes (tos, febre, Etc.) no podran accedir a l'equipament. S'entén implícitament que les persones que vulguin accedir és perquè no presenten símptomes de Covid-19 i/o no estan en avis de quarantena. En aquest que hi pugui haver algun símptoma, l'organització podrà prendre la temperatura corporal que no podrà superar el 37'5º

No es permetrà l'accés o la permanència a les instal·lacions de persones que presentin simptomatologia de la Covid-19.

És recomenable l'ús de mascareta i de l'hidrogel (rentat de mans) per l'accés a les instal·lacions.

5. La sala obrirà amb l'antelació que l'organització determini per a cada esdeveniment.

6. L'aforament és limitat. Ateses les mesures de prevenció i seguretat, la ubicació del públic a la sala ve determinat PELS PLANS ESTABLERT PEL SECTOR  i per les adaptacions necessàries a les característiques de la sala que garanteixin les mesures de la normativa.

7. Un cop a sala, el públic romandrà a la seva butaca i no es permetran canvis d'ubicació.

Aquests grups es mantindran dins de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

8. Les localitats referides (fila i butaca) poden ser variades derivades de la situació i necessitats organitzatives. El teatre es reserva el dret a variar ubicacions si ho considera necessari. 

9. L'ús de mascareta és recomenable durant tota la permanència a l'equipament per a totes les persones a partir de  6 anys en endavant.

Quan els infants (menors de 6 anys) estiguin situats a persones alienes al seu àmbit de convivència en distàncies inferiors a les recomanades per les autoritats i/o les normatives establertes (sempre superiors a 1 metre  de distància interpersonal) serà recomenable l'ús de la mascareta.

10. La no assistència a l'espectacle o programació no dóna dret al reintegrament. Les ordenances fiscals vigents regulen els preus públics.

No s'accepten canvis o retorn d'imports un cop feta la venda.

11. Els tiquets d'entrada és el resguard original comprovant de la venda, és obligatòria la seva conservació fins al final de l'espectacle i identifica a les persones usuàries.

Atesa la situació actual qualsevol canvi de titular cal comunicar-ho a l'organització per tal que sempre quedi garantida la traçabilitat dels assistents. També és necessària per reclamacions i s'haurà de mostrar obligatòriament per l'accés a la sala i/o a requeriment del personal del Teatre

12. Un cop iniciat l'espectacle no es permetrà l'accés a la sala a les persones usuàries encara que estiguin en possessió de l'entrada, perdent el dret d'assistència per raons d'encreuament amb el públic assistent, per respecte als artistes i a la integritat de l'espectacle.

13. Ventilació - L'equipament disposa d'un sistema de recuperació- aportació d'aire fresc al sistema de climatització per la qual cosa serà necessari el seu funcionament durant les jornades.

Tanmateix atenent a l'afluència més grossa de públic,  en finalitzar els espectacles i a primera hora de la jornada de treball (espectacle) les sales de públic mantindran obertes les portes a l'exterior un mínim de 15 minuts. La sala gran i escenari obriran completament la porta de càrrega i teló  per facilitar aquesta ventilació.

Aturar la COVID-19 és responsabilitat de tots. Aquestes són mesures temporals que s'hauran d'aplicar amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut de tots els nostres assistents. Però també és important per garantir el correcte funcionament dels espectacles i la continuïtat del nostre servei. La salut i el teatre és cosa de tots.