Mesures de prevenció a la COVID-19

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ COVID-19 ALS ESPAIS DE REPRESENTACIÓ

Normes a respectar pels usuaris en la seva entrada als espectacles:

1. Les persones assistents seguiran en tot moment les indicacions de l'organització i personal de serveis de l'equipament.

2. El públic només podrà accedir a la sala sota sol·licitud o tiquet d'entrada d'ús personal que l'identifiqui. En els quals es registraran les dades suficients per a determinar la traçabilitat.

3. L'organització prioritzarà que l'adquisició es realitzi de forma prèvia i per mitjans telemàtics. L'atenció a la venda a taquilla i la informació, quan sigui presencial es farà a través de mampares de protecció i ús de mascareta.

El lliurament d'entrades o altres documents requerirà que prèviament el personal utilitzi l'hidrogel, guants i/o altres mitjans que garanteixin la higiene dels documents.

4. Els públics mantindran la distància entre persones abans d'accedir a l'equipament. Quan sigui possible (entrades numerades) es procedirà a l'entrada per ordre de les localitats dels tiquets (files) per tal de facilitar un itinerari sense encreuaments.

Les persones que presentin símptomes (tos, febre, Etc.) no podran accedir a l'equipament. S'entén implícitament que les persones que vulguin accedir és perquè no presenten símptomes de Covid-19 i/o no estan en avis de quarantena. En aquest que hi pugui haver algun símptoma, l'organització podrà prendre la temperatura corporal que no podrà superar el 37'5º

No es permetrà l'accés o la permanència a les instal·lacions de persones que presentin simptomatologia de la Covid-19.

És obligatori l'ús de mascareta i de l'hidrogel (rentat de mans) per l'accés a les instal·lacions.

5. La sala obrirà amb l'antelació que l'organització determini per a cada esdeveniment.

6. L'aforament és limitat. Ateses les mesures de prevenció i seguretat, la ubicació del públic a la sala ve determinat PELS PLANS ESTABLERT PEL SECTOR  i per les adaptacions necessàries a les característiques de la sala que garanteixin les mesures de la normativa.

7. Un cop a sala, el públic romandrà a la seva butaca i no es permetran canvis d'ubicació.

8. Actualment l'assistència en grup està limitada i es permetrà quan les persones així ho hagin expressat en la  seva sol·licitud que reconeix que és un grup de convivència.

Aquests grups es mantindran dins de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

9. Les localitats referides (fila i butaca) poden ser variades derivades de la situació i necessitats organitzatives. El teatre es reserva el dret a variar ubicacions si ho considera necessari. 

10. L'ús de mascareta  és obligatòria durant tota la permanència a l'equipament per a totes les persones a partir de  6 anys en endavant.

Quan els infants  (menors de 6 anys) estiguin situats a persones alienes al seu àmbit de convivència en distàncies inferiors a les recomanades per les autoritats i/o les normatives establertes (sempre superiors a 1 metre  de distància interpersonal) serà necessari l'ús de la mascareta.

11. L'ús dels serveis i lavabos estan restringits. En cas de necessitat caldrà demanar-ho al personal de servei. L'aforament ve determinat pel nombre de cabines individuals i com a màxim 2 persones per servei.   No es podrà concentrar personal en els lavabos i serveis.

12. Un cop finalitzat l'esdeveniment les persones assistents romandran a les seves butaques fins que el personal de servei els indiqui moment i itinerari de sortida.

13. La no assistència a l'espectacle o programació no dóna dret al reintegrament. Les ordenances fiscals vigents regulen els preus públics.

No s'accepten canvis o retorn d'imports un cop feta la venda.

14. Els tiquets d'entrada és el resguard original comprovant de la venda, és obligatòria la seva conservació fins al final de l'espectacle i identifica a les persones usuàries.

Atesa la situació actual qualsevol canvi de titular cal comunicar-ho a l'organització per tal que sempre quedi garantida la traçabilitat dels assistents. També és necessària per reclamacions i s'haurà de mostrar obligatòriament per l'accés a la sala i/o a requeriment del personal del Teatre

15. Un cop iniciat l'espectacle no es permetrà l'accés a la sala a les persones usuàries encara que estiguin en possessió de l'entrada, perdent el dret d'assistència per raons d'encreuament amb el públic assistent, per respecte als artistes i a la integritat de l'espectacle.

16. Ventilació - L'equipament disposa d'un sistema de recuperació- aportació d'aire fresc al sistema de climatització per la qual cosa serà necessari el seu funcionament durant les jornades.

Tanmateix atenent a l'afluència més grossa de públic,  en finalitzar els espectacles i a primera hora de la jornada de treball (espectacle) les sales de públic mantindran obertes les portes a l'exterior un mínim de 15 minuts. La sala gran i escenari obriran completament la porta de càrrega i teló  per facilitar aquesta ventilació.

Aturar la COVID-19 és responsabilitat de tots. Aquestes són mesures temporals que s'hauran d'aplicar amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut de tots els nostres assistents. Però també és important per garantir el correcte funcionament dels espectacles i la continuïtat del nostre servei. La salut i el teatre és cosa de tots.