Mesures de prevenció a la COVID-19

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ COVID-19 ALS ESPAIS DE REPRESENTACIÓ

Normes a respectar pels usuaris en la seva entrada als espectacles:

1. Les persones assistents seguiran en tot moment les indicacions de l'organització i personal de serveis de l'equipament.

2. El públic només podrà accedir a la sala sota sol·licitud o tiquet d'entrada d'ús personal que l'identifiqui. En els quals es registraran les dades suficient per a determinar la traçabilitat.

3. L'organització prioritzarà que l'adquisició es realitzi de forma prèvia i per mitjans telemàtics. L'atenció a la venda a taquilla i la informació, quan sigui presencial es farà a través de mampares de protecció i ús de mascareta.

El lliurament de entrades o altres documents requerira que previament el personal utilizi l'hidrogel, guants i/o altres mitjans que garanteixin la higiene dels documents.

4.- Els publics mantindran la distància entre persones abans d'accedir a l'equipament. Quan sigui possible,  ( entrades númerades) es procedirà a l'entrada per ordre de les localitats dels tiquets (files) per tal de facilitar un itineri sense encreuaments.

Les persones que presentin simptomes ( tos, febre, ..etc) no podran accedir a l'equipament. S'enten implicitament que les persones que vulguin accedir és perquè no presenten simptomes de Covid-19 i/o no estan en avis de quarentena. En aquest que hi pugui haver algun simptoma, l'organització podra pendre la temperatura corporal que no podrà superar el 37'5º

No es permetrà l'accés o la permanència a les instal·lacions de persones que presentin sintomatologia del Covid-19.

És obligatori l'ús de mascareta i de l'hidrogel ( rentat de mans) per l'accés a les instal·lacions.

5. La sala obrirà amb l'antelació que l'organització determini per a cada esdeveniment.

6. L'aforament és limitat. Ateses les mesures de prevenció i seguretat, la ubicació del públic a la sala ve determinat PELS PLANS ESTABLERT PEL SECTOR  i per les adaptacions necessaries a les caràcteristiques de la sala que garanteixin les mesures de la normativa.

7. Un cop a sala, el públic romandrà a la seva butaca i no es permetran canvis d'ubicació.

8. Actualment l'assistència en grup està limitada i es permetrà quan les persones així ho hagin expressat en la  seva sol·licitud que reconeix que és un grup de convivència.

Aquests grups es mantindran dins de les recomanacions de les autoritats sanitaries.

9. Les localitats referides ( fila i butaca) poden ser variades derivades de la situació i necessitats organitzatives. El teatre es reserva el dret a variar ubicacions si ho considera necessari. 

10. L'ús de mascareta  és obligatòria durant tota la permanència a l'equipament per a totes les persones a partir de  6 anys en endavant.

Quan els infants  (menors de 6 anys) es trobin situats a persones alienes al seu àmbit de convivència en distàncies inferiors a les recomenades per les autoritats i/o les normatives establertes ( sempre superiors a 1 metre  de distància interpersonal) serà necessari l'ús de la mascareta.

11. L'ús dels serveis i lavabos estan restringits. En cas de necessitat caldrà demanar-ho al personal de servei. L'aforament ve determinat pel nombre de cabines individuals i com a màxim 2 persones per servei.   No es podrà concentrar personal en els lavabos i serveis.

12. Un cop finalitzat l'esdeveniment les persones assistents romandran a les seves butaques fins que el personal de servei els indiqui moment i itinerari de sortida.

13. La no assistència a l'espectacle o programació no dona dret al reintegrament. Les ordenances fiscals vigents regulen els preus públics.

No s'accepten canvis o retorn d'imports un cop realitzada la venda.

14. Les tiquet d'entrada és el resguard original comprovant de la venda, és obligatòria la seva conservació fins al final de l'espectacle i identifica a les persones usuaries.

Atesa la situació actual qualsevol canvi de titular cal comunicar-ho a l'organització per tal que sempre quedi garantida la traçabilitat dels assistents. També es necessària per reclamacions i s'haurà de mostrar obligatòriament per l'accés a la sala i/o a requeriment del personal del Teatre

15.- Un cop iniciat l'espectacle sense la presentació de les persones usuàries es perdrà el dret d'accés per raons de creuament amb el públic assistent, per respecte als artístes i a la integritat de l'espectacle.

16. Ventilació - L'equipament disposa d'un sistema de recuperació- aportació d'aire fresc al sistema de climatizació per la qual cosa serà necessari el seu funcionament durant les jornades.

Tanmateix atenent a la major afluència de públic,  al finalitzar els espectacles i a primera hora de la jornada de treball ( espectacle) les sales de públic mantindran obertes les portes a l'exterior un mínm de 15 minuts. La sala gran i escenari obriran completament la porta de carrega i teló  per facilitar aquesta ventilació.

Aturar la COVID-19 és responsabilitat de tots. Aquestes són mesures temporals que s'hauràn d'aplicar amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut de tots els nostres assistents. Però també és important per garantir el correcte funcionament dels espectacles i la continuïtat del nostre servei. La salut i el teatre és cosa de tots.